KILKAÓWNAS

Maltabud - Wykonawstwo Usługi wykon­aw­cze w budown­ictwie firma Maltabud sp.j. świad­czy od 1995 roku. Zakres zre­al­i­zowanych obiek­tów, zdobyte doświad­cze­nie, wyk­wal­i­fikowaną kadrą oraz stosowaniem pro­fesjon­al­nych narzędzi zapew­ni­ają najwyższy poziom świad­c­zonych usług i gwaran­tują efekt koń­cowy zad­owala­jący klienta.

 

NASZA OFERTA

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom naszych klien­tów ofer­u­jemy kom­plek­sowe usługi w zakre­sie budown­ictwa z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nologii mate­ri­ałowych i wykon­aw­czych, w tym:

Kom­plek­sowa real­iza­cja inwest­y­cji budowlanych (inwest­orzy pry­watni, firmy oraz sek­tor pub­liczny); Wznosze­nie obiek­tów budowlanych (kon­strukcje murowe, żelbe­towe, stalowe, drew­ni­ane);
Roboty budowlane — prze­bu­dowy, rozbu­dowy, remonty, wykończenia wnętrz, itp.; Ter­mo­mod­ern­iza­cja budynków (docieple­nia) oraz wykończe­nie elewacji (tynki, klinkier, kamień, itp);
Real­iza­cja i mod­ern­iza­cja terenów zielonych, układanie kostki brukowej, itp; Demon­taż mate­ri­ałów budowlanych zaw­ier­a­ją­cych azbest;
oraz: 

  • posadzki betonowe (prze­mysłowe, wielkopowierzch­niowe) — cer­ty­fikowany wykon­awca Bautech;
  • sys­temy suchej zabu­dowy (okładziny, ściany, sufity) — cer­ty­fikowany wykon­awca Rigips;
  • ocieple­nia budynków w sys­temie Dryvit — cer­ty­fikowany wykonawca;
  • insta­lacje budowlane: elek­tryczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzew­cze, wentylacyjne.